ИМПРЕСУМ
Одговорно лице за содржината
SafeLife Beteiligungsverwaltungs GmbH
Schörgelgasse 10/1
8010 Graz, Austria
www.safelife.eu
office@safelife.eu

Julija Rasz
Корпоративна комуникација, маркетинг и управување со порталот
julija.rasz@safelife.eu

Informacije shodno Zakonu o elektronskoj trgovini
Информации согласно законските рамки
Окружниот суд во Скопје

Надлежен надзорен орган:
Агенција за супервизија на осигурување

ЕДБ: 4080012530755

Деловна цел:
Деловната цел на компанијата е посредување во областа на осигурувањето.

ПРАВНА ПОУКА
Интернет-презентацијата SAFE LIFE има цел да даде информации за групата и за подружниците во рамките на групата, како и за нивните услуги и производи. Освен доколку не е експлицитно наведено поинаку, информациите дадени во рамките на интернет-презентацијата не претставуваат понуда за склучување договор во правна смисла. Ако сте заинтересирани за склучување договор за осигурување, ве молиме да ги консултирате нашите професионалци преку клиентите што се најблиску до вас.

Исклучување од одговорност
Сите информации што се достапни бесплатно во рамките на интернет-презентацијата внимателно се составуваат и континуирано се ажурираат. Меѓутоа, SAFE LIFE не презема никаква одговорност за исправноста и за ажурноста на наведените информации. Исто така, SAFE LIFE не презема никаква одговорност за опасноста од вируси или од други штетни компоненти, од која било информација што е достапна преку оваа интернет-презентација или за каква било друга содржина достапна во оваа интернет-презентација и преку нејзините линкови. SAFE LIFE не е одговорен за материјална и за нематеријална штета настаната поради содржината на оваа интернет-презентација.